Mobbing

Czym jest mobbing?

Mobbing - przemoc psychiczna. Mamy z nią do czynienia tam gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas: w szkole, wyższej uczelni, w miejscu pracy, w policji, wojsku, w rozmaitych stowarzyszeniach, wspólnotach a także w rodzinie.

Celem sprawcy mobbingu (­mobera) jest zepsucie opinii ofiary i szkodzenie jej w sposób, który pozwoli wyeliminować ją z pozycji, jaką zajmuje.

Stopniowo niszczy jej reputację, zaburza i niszczy stosunki międzyludzkie,, wpływa negatywnie na jakość wykonywanej przez nią pracy.

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne­ to każde niechciane nieodwzajemnione działanie o charakterze seksualnym które jest nieprzyjemne dla osoby która jest jego obiektem, powodujące, że ta osoba czuje się upokorzona, zastraszona, skrępowana.

Agresja i znęcanie się

Agresja­ to wszystkie działania które mają na celu skrzywdzenie drugiego człowieka.

Bullying – tyranizowanie (zawiera elementy gróźb i przemocy fizycznej), przemoc przełożonych, starszego stażem kolegi, sprawcą przemocy jest stojący wyżej od ofiary jest szczególnie częsty w służbach mundurowych, opartych na rozkazach, w sł. zdrowia, w policji,  w wojsku gdzie warunki pracy sprzyjają bullingowi, częstemu nadużywaniu władzy.

Bullying - przemoc przełożonych, starszego stażem kolegi, sprawcą przemocy jest stojący wyżej od ofiary.

Ganging up on someone – sprzysięganie się przeciw komuś.

Harassment - nękanie.

Stalking - uporczywe nękanie.

Nękanie (z ang.stalking) polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia.

Nękanie polega na podejmowaniu powtarzających się i uporczywych działań wobec danej osoby, np. wysyłanie smsów, głuche telefony, rozpowiadanie i rozpowszechnianie informacji z życia osobistego lub zawodowego danej osoby, publikowanie w internecie, plakatowanie okolic miejsca zamieszkania lub pracy, szantażowanie ujawnieniem tajemnic, kierowanie gróźb, śledzenie, wyczekiwanie godzinami w miejscu zamieszkania lub pracy.

Zachowania mobbingowe

Pojawiają się przynajmniej 1 raz w tygodniu przez okres pół roku:
 • Utrudnianie życia komuś kto jest bardziej kompetentny i sprawniejszy niż mober.
 • Zmuszanie ludzi do walki z innymi poprzez nieustanny krytycyzm
 • Pokrzykiwanie,
 • Ciągła kontrola, natarczywe sprawdzanie,
 • Ciągłe krytykanctwo,
 • Uniemożliwianie awansu,
 • Mober jest przywiązany do ofiary­ blokuje przeniesienie bo informacja może się ujawnić, musi mieć daną osobę blisko, by się na niej wyżywać,
 • Przeciążanie pracą, dawanie więcej zadań, szybkich terminów, aby wymusić rezygnację,
 • Zniesławianie, oczernianie pracownika,
 • Umyślne sabotowania działań pracownika, nieudostępnianie informacji, materiałów do wykonywania pracy,
 • Ostentacyjne znieważanie pracownika
 • Silne, częste nieuzasadnione kontrolowanie,
 • Nieodzywanie się
 • Prześladowanie w formie gróźb, degradacji, ( jak ci się nie podoba to się zwolnij, mam na twoje stanowisko 100 innych).
 • Nadmierne, administracyjne sankcje karne bez wysiłku by wspólnie rozwiązać problem, nie powiadomienie o zastosowaniu kary wobec pracownika.

Sprawcy mobbingu (moberzy)

 • Młodzi
 • Mężczyźni
 • Mający trudne dzieciństwo(przemoc, alkohol w rodzinie)
 • Działające w silnym stresie

Narzędzia jakimi posługuje się mober

 • szykany,
 • zwodzenie,
 • podstęp,
 • intryga,
 • kłamstwa,
 • plotki,
 • oszczerstwa,
 • zachowania sadystyczne.

Ofiary mobbingu

 • Mundurowi ( policjanci, żołnierze, funkcjonariusze personel medyczny),
 • Słabo doświadczeni zawodowo,
 • Osoby nieasertywne, uległe.

Charakterystyka sprawcy mobbingu (Mobera)

 • Mober Guru
 • Mober ­ poszukujący aprobaty
 • Mober­ zsocjalizowany psychopata

Mober Guru:

 • Jest ekspertem w swojej dziedzinie
 • Obsesyjny perfekcjonista
 • Bardzo zaangażowany
 • Traktuje ludzi przedmiotowo
 • Egoista
 • Zamknięty w sobie
 • Bezlitosny
 • Nie ma wglądu( jestem gwiazdą)
 • Szuka kozłów ofiarnych za swoje błędy
 • Myśli o sobie w samych superlatywach
 • Kłamie by uzyskać korzyści
 • Chłodny emocjonalnie
 • Oceniający , krytykant
 • Uzależnia od siebie
 • Stosuje strategię wdzięczności( daje mały kąsek by uzyskać wdzięczność)

Mober poszukujący aprobaty:

 • Jest w centrum uwagi
 • Amatorsko manipuluje ludźmi
 • Lubi wzbudzać współczucie
 • Nadmiernie pomocny, narzucający się
 • Przymilny
 • Nienaturalnie uprzejmy, serdeczny
 • Postawa przepraszająca
 • Wybiórczo przyjacielski
 • Obraża się gdy jest krytykowany,
 • Rozszyfrowany próbuje wzbudzić litość, współczucie.
 • Nienaturalnie serdeczny dla nowo poznanych

Mober - zsocjalizowany psychopata:

 • Mistrz mimikry­ (Dr.Jackyll i Mr. Hyde)
 • Podstępny, przebiegły, sprytny
 • Wyrachowany
 • Efektywnie manipuluje ludźmi
 • Posiada dużą płynność słowną
 • Potrafi wykorzystać wieloznaczność słów
 • Ingeruje w życie domowe ofiar(podrzuca plotki)

Prawne aspekty mobbingu

Konstytucja RP

 • art.31.2 Każdy jest zobowiązany szanować  wolność i prawa innych
 • art.32.2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny
 • art.40 Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu
 • art.60 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kodeks Karny

Od 6 czerwca 2011 r. w kodeksie karnym zostało zdefiniowane przestępstwo nękania: Art. 190a.
 • § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
 • § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego
 • Art.156§1kk kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,  choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej , całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie,  lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
 • Art.157§1kk Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia inny niż określony w art.156§1kk podlega karze pozbawienia wolności od 3 mies. do lat 5.
 • Art.157§2kk Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Art.207§1 kk. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,podlega karze  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art.207§2kk. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze  pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
 • Art.207§3kk. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2  jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kodeks pracy

Dział 10- bezpieczeństwo i higiena pracy - Rozdział 1.
 • Art.207 §1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 • Art.207§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest zobowiązany:
  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Koszty mobbingu:

 • Straty zdrowotne  ofiary
 • Rozpad małżeństwa
 • Społeczne koszty leczenia, zwolnień lekarskich, rehabilitacji, przejścia na rentę lub wcześniejszą emeryturę.
 • Koszty zakładowe:
 • Absencja chorobowa
 • Fluktuacja kadr
 • Konieczność szkolenia nowego personelu
 • Koszty administracji, rekrutacji
 • Brak dynamicznego rozwoju
 • Zmniejszenie efektywności pracy przez osobę mobbingowaną
 • Popełnienie błędów przez osobę mobbingowaną
 • Odszkodowania wypłacane ofiarom (coraz częściej dostrzegane przez firmy ubezpieczeniowe).

Refleksja:

Ojciec dający klapsa dziecku uczy dziecko zachowań przemocowych, które w dorosłym życiu będzie wykorzystywało przewagę siły, (nie masz argumentu, umiejętności wychowawczych, cierpliwości to wal).

Przekazuje dziecku specyficzny sposób podporządkowania sobie ludzi. Potem jest to przenoszone na kolegów, dalej na życie dorosłe, jesteś szefem to wal, jesteś  wojskowym, przełożonym to użyj broni, kończą się argumenty to używamy siły.

Tak więc źródła przemocy należy upatrywać we wczesnym wychowaniu (dziecko ma prawo do agresji, bycia bestią, do tożsamości my te prawa jemu odbieramy, siłą).

Do 11 r.ż dzieci nie akceptują zachowań przemocowych swoich rodziców, (ile to razy byliśmy świadkami "procesu wychowawczego", kiedy ojciec leje dziecko mówiąc "sto razy Ci powtarzałem, że nie należy bić słabszych). To co się dzieje na arenie politycznej międzynarodowej jest odzwierciedleniem tego co się działo w naszych rodzinach, w naszym środowisku, wychowaniu. Już sama przemoc psychiczna w domu może być w przyszłości przeniesiona na życie dorosłe, złym wychowaniem torujemy drogę przemocową.

UWAGA! Zachowania mobbingowe (przynajmniej 1 raz w tygodniu przez okres pół roku,  w więc muszą powtarzać się wielokrotnie, systematycznie i przez dłuższy czas).

Nie można uznać za działanie mobbingowe, jednorazową krytykę, nawet upokorzenie, czy zranienie, traktowane jest jako epizod o przykrym zabarwieniu.

62 odpowiedzi na “Mobbing”

 1. A ja jestem nękana smsami groźbami przez swojego bylego męża.Mam dwie córeczki i bardzo sie boje o nie i o siebie…nie wiem co robić i gdzie z tym isc…

 2. Witam piszę ebooka na temat mobbingu, wszystkich którzy byli ofiarami i zechcą abym umieściła ich przeżycia bardzo proszę kilka słów. Chcę rozpowszechnić to zjawisko, niech światło dzienne ujrzy prawdę. Pozdrawiam serdecznie,

 3. padlam ofiara mobbingu jestem pomawiana o najgorsze swinstwa ktorych nigdy nie popelnilam moj przesladowcaposluguje sie klamstwem intrygami mam zniszczona reputacje zaczynaja sie wszyscy ode mnie odwracac jak wychodze zdomu tworza sie grupy ludzi ismiejami sie w nos nie wiem jak to dziala alesmieja w urzedach, sklepach,w przychodni-cale miasto pomozcie tel.725464303trwa to juz kilkanascie lat zostalam sama ze swoim problemem moze ma ktos podobny problem niech sie ze mna skontaktuje zeby porozmawiac jestem wdowa na emeryturze.

 4. Niestety ja również padłam ofiarą mobbingu, nie wiem jak mam sobie poradzić z problemami jakie mnie nękają od dłuższego czasu. Wypadają mi włosy, straciłam chęć życia… miewam stany lękowe i od jakiegoś czasu nie wychodzę z domu. Mieszkam w małym miasteczku które żywi się plotkami. Strach pomyśleć co ludzie mówią za moimi plecami. Najgorsze jest to że prowodyrami całej sytuacji były kobiety z mojej pracy które wykorzystały moje słowa błędnie zrozumiane do ośmieszenia mnie i zrobienia ze mnie wariata.

 5. Nie wiem czy znajdę również prace w miasteczku w którym mieszkam ponieważ ludzie którzy pomawiają mnie mieszkają tutaj od zarania dziejów… więc każdy będzie wierzył im. Pracowałam w take a wayu, wszyscy którzy mogli by potwierdzić moje słowa boją się utraty pracy więc będą siedzieli cicho. Po 2 to rodzinny biznes więc tym bardziej jestem przekonana że nie da się nic zrobić. Nie chce mi się żyć.

 6. ;Mieszkam w Niemczech od lat 40-tu.Ostatnio zaatakowala mnie niejaka Anna Kijak, E-Mail:kijakannapoznan@gmail.com
  Nie znam zadnej anny Kijak,prsawdopodobnie jest to zmyslone nazwisko.Ta osoba atakuje mego meza dr.Gordon i mnie na portalch internetowych.Podaje,ze jest prawnikiem,zapytuje Was,jaki “PRAWNIK” bedzie pisal oszczerstwa,rzucal kalumnie,znieslawial na forach internetowych ???to jest kompletna BZDURA.
  Jak widzicie,zawsze znajdzie sie jakas hiena,ktora grasuje wsrod uczciwych ludzi.Sprawe zglosilam do Prokuratora w Poznaniu,niemniej sprawiono nam olbrzymia krzywde i to za 38 lat sluzby dla czlowieka.

 7. Mnie zjawisko mobbingu też nie jest obce. Towarzyszy mi od lat, choć może z pewnymi przerwami. Jak się okazuje szczęście i zadowolenie oraz satysfakcja z pracy nie mogą trwać wiecznie. Przepracowałam w jednej firmie prawie 30 lat. Byłam (i jestem nadal) tym, który ostatni, jak to się ładnie mówi “gasi światła”. Często zostaje po pracy kosztem wlasnego czasu, kosztem innych. Ale ja nie narzekam, bo lubie swoją pracę. Pytam sie po co? Po to, żeby teraz być ignorowaną przez pracoadawcę, pomijaną przy szkoleniach (te słowa: ta Pani ma dużo pracy, jest zajęta, więc nie musi uczestniczyć w szkoleniu, pracuje Pani tu, moze tez tam, jak ma Pa ni czas to może Pani posprzątać u mnuie w domu (to już jest ponad moja wytrzymałość) albo niech Pani powie lojalnie, czty tam Pani tak dużo prfacy, bo myy potrzebujemy tu nowego pracownaika do pomocy (nie pracy, chyba sie nadaje (tak myślę). To tylko przyklady z dzisiaj, z wczoraj, sprzed miesiąca. MOja mam powiedziała, że niepotrzebnie sie przejmuję, ja zbyt emocjonalnie reaguję, bo juz nie wytrzymałam i wykrzyczałam jej, że więcej nie pójde do tej pracy. Ale wiem, że pojdę. Bo już taka jestem. Głupie, pokorne cielę, niewolnik 21 wieku. Obecnie będę pracować nie mając tak naprawdę stałego miejsca pracy, dewa biurka w dwóch sekretariatach. 2 dni tak, 3 tam. Przyznam, że ta sytuacja wymyka mi się spod kontroli, czuje się niepotrzebna,zepchnięta poza margines, często płaczę (oczywiście nie w pracy,ponieważ ja nie lubie tego typu demonstracji tzw. pokazówek). Coraz częściej mysle poważnie o nowej pracy lub nowych studiach (tylko po co, skoro inni nie mają, a mają lepiej ode mnie), ale studiach które dałyby mi niezależność finansowa i zawodową, a tym samym możliwość odejścia z firmy. Najgorsze jednak jest chyba to, że ja ta pracę lubię, czuje satysfakcję, gdy pomagam innych, ale cóż powiem otwarcie: nienawidzę ludzi, z którymi pracuję (oczywiście nie wszystkich) i nienawidzę też relacji i ogólnie złych stosunków między ludźmi. Ale znając mój charakter i obawę o losy moich bliskich (mam córkę i jestem jej potrzebna) to pewnie zegnę kark i potulnie będę słuchać moich grubiańskich przełożonych przez kolejne conajmniej 15 lat. Takie życie. Niestety. Pozdrawiam.

 8. Zjawisko mobingu jest mi znane od dwoch lat. Zglaszalam trudne sprawy kolejnym personalnym ale wszystko jest kwitowane nadwrazliwoscia, mala odpornoscia I postrzeganiem otoczenia jako wrogo nastawionych. Po powrocie z dlugiego chorobowego spytalam zeby jakos zaczac: co panie u dworu slychac? Odczytano to jako dopytywanie sie o plotki na wlasny temat. Odpowiedzi pytajacym co u mnie? Potraktowano jako sianie plotek. To te z ostatniej chwili. Jestem w pracy2 dni. Pros by o przeniesienie nice byly rozpatrywane. Jestem wykonczona psychicznie; przestalam reagowac placzem pojawila side obojetnosc. Pozdrawiam

 9. Ja dostaje smsy od swojego kierownika o ktora ma przychodzić do pracy nie odzywa sie. Gdy idzie głowe odwraca w druga strone! W tej firmie pracuje jego konkubina gdzie jej zmiana jest traktowana lepiej. A dyrektor traktuje nas jak prostaków. Do tego trzyma w telefonie wszystkie smsy od kierownika. ma taki rozstrój nerwowy ze musze sie zgłość do psychiatry bo już nie daje rady. Lekarz mi powiedział że mam zmienić sobie prace na normalna. Dostane od pańtwa jakąs porade prawna.

 10. Mobbing od 2 lat i raczej nic sie nie zmieni… Zaczęłam prace z super pozytywnym nastawieniem. Kocham to co robię. Kiedy po raz pierwszy moja szefowa wezwała mnie na tzw rozmowę-wzięła kartkę długopis i notowała wszystko co mówię…. Wogóle wezwała mnie do biorą ,bo ktos coś powiedział,a ja zastanawiałam sie co ona mi tu opowiada skoro ja nawet nie wiem o co chodzi…. Dokladala mi zmiany i zamiast mnie to innym pracownikom mówiła co jej sie we mnie nie podoba-nie w mojej pracy,tylko we mnie… Moje znajome w jednym czasie zrezygnowały z pracy,bo psychicznie nie wytrzymywaly tego ciśnienia. Szefowa wmawiala nam rzeczy ,których tak naprawdę nie zrobilysmy i wogóle nie było miejsca tych zdarzeń… Kiedy odeszły z pracy wezwano mnie do biorą z tekstem na wejściu-jeśli pani sie nie podoba też proszę zmienić prace…. Co to ma by ? Pozostawilam to bez komentarza. Ale gdy zaszlam w ciążę i już dłuższy czas przed zaoferowała mi szefowa awans,nagle ciążą zmieniła wszystko… Za moimi plecami ‘pani diabolo’ wszystkim mówiła,że nie da mi już tego stanowiska,bo jestem w ciąży… Zapytałam w końcu dlaczego i dostałam odpowiedź,że jestem w ciąży…. Niedługo wracam na połowę etatu i boję sie,że znów sie zacznie,a o awansie moge zapomnieć. Awansują te osoby co za przeproszeniem podpiepszaja innych i trzymają palce głęboko szefowej,a ta jest wstretna-jak widzi ,że pracownicy sie dogaduja i współpracują-o to przecierz chodzi-to robi zamęty i widać po niej,że sprawia jej to przyjemność… Ahhhh:-( do tego pani psycholog,ale nigdy bardziej zaklamanego przełożonego nigdy nie widzialam,ona sie żywi nienawiścią i fałszem…

 11. Witam.. ciesze sie ze to zjawisko Mobbing jest juz tak powszechne… jestem swiezo po rozmowie z kirownikiem i zlozeniu wypowiedzenia pracy obecnie czekam na decyzje prezesa prawdopodobnie dostane paragraf 52 ale jestem juz tak zdesperowana ze mi nie zalezy juz od wczoraj podjelam inna prace nie chce znac tych osob , ktorzy mnie wykonczyli psychicznie a i mam zal do siebie ze na to pozwolilam trwalo to od 2009roku az w koncu zrozumialam w tym roku w pazdzierniku ze to nie zwykla niechec brygadzisty a to mobbing… dodam ze pracowalam w tym zakladzie 10 lat i jestem juz po 40-stce ale przez te kilka dni a dokladnie wypowiedzenie zlozyla 16 listopada jestem zadowolona i dumna z siebie ze sie odważylam … w moim przypadku nie byl to tylko brygadzista nawiasem mowiac niedowartościowany gówniarz a kilkoro pracowników, którzy chcieli się podlizać wspomnianemu brygadziście… moje słowa.. proszę, przepraszam dziękuje byly ogolnie wyśmiewane… masakra .. w końcu jestem wolna nie ważne czy z paragrafem 52 czy bez niego już nie ważne… pozdrawiam i zycze innym wiary w siebie

 12. Dobry wieczór.Mam problem odkąd dostałam awans ponieważ 2x juz doznalam przemocy fizycznej. Raz w pracy a drugi raz przed praca.Zrobilam obdukcje i poszłam z tym na policje siedzę juz 5 dzień w domu bo jestem na zwolnieniu.A w poniedziałek musze iść do pracy po tym wszystkim.Nie wiem co mam zrobić,nie wyobrażam sobie żebym miała patrzeć na te zakazane mordy które pewnie po kryjomu podpuszczaja siebie nawzajem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *